Så fungerar vaccin

Ett vaccin fungerar genom att det lär immunförsvaret att känna igen ett smittämne, så att det snabbt kan reagera nästa gång man blir smittad.

Vaccin är ett sätt att lära immunförsvaret att känna igen ett smittämne och kunna bygga upp immunitet. Man kan säga att den som vaccineras utsätts för en försvagad version av en sjukdom. För att skapa immunitet måste vaccinet vara tillräckligt starkt för att trigga igång immunförsvaret, men inte så starkt att det utlöser sjukdomen.

Vaccin är en av de största medicinska landvinningarna som människan har gjort och har räddat oräkneliga liv sedan de började användas i stor skala i början av 1800-talet. Idag har många länder i världen allmänna vaccinationsprogram där man vaccinerar barn mot en rad sjukdomar, som i och med det försvunnit från det aktuella landet. I Sverige är bland annat polio, difteri och stelkramp exempel på sådana sjukdomar.

Det immunologiska minnet

Vårt immunförsvar består i huvudsak av två delar, det medfödda försvaret och det specifika, adaptiva försvaret. Det medfödda immunförsvaret skyddar oss redan från det att vi är nyfödda och reagerar snabbt på vissa främmande organismer, men det kan bara känna igen ett begränsat antal främmande mikrober. Det adaptiva immunförsvaret har däremot förmågan att lära sig känna igen specifika ämnen, så kallade antigen, vilket leder till att ett immunologiskt minne av det aktuella smittämnet skapas.

Det immunologiska minnet är det som gör att vaccin fungerar. När kroppen utsätts för ett antigen, vare sig man blir smittad eller får vaccin, så utvecklar immunförsvaret antikroppar. Antikroppar är proteiner som lärt sig känna igen ett specifikt främmande ämne som till exempel ett virus eller en bakterie. Om man bildat antikroppar mot ett smittämne så sätter de sig på smittämnets yta vid en attack, vilket ger en signal till de vita blodkropparna att oskadliggöra smittämnet innan man blivit sjuk.

Levande och avdödat vaccin

När man ger vaccin mot exempelvis polio utvecklar mottagaren antikroppar och blir immun mot sjukdomen. Ett vaccin måste, som vi nämnt tidigare, innehålla en lagom mängd antigen så att immunförsvaret triggas igång utan att mottagaren blir sjuk. Vaccin kan också innehålla flera olika antigener och skyddar då mot flera sjukdomar. Sådana vaccin kallas kombinationsvaccin och är vanliga inom det allmänna vaccinationsprogrammet.

Antigenerna kan också vara antingen levande försvagade eller avdödade. Ett levande försvagat vaccin kan orsaka en mildare variant av sjukdomen, som dock är ofarlig för den som inte har nedsatt immunförsvar. Ett exempel på levande försvagade vaccin är kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR.

Ett avdödat vaccin i sin tur saknar förmåga att ge sjukdom. För att ytterligare stimulera immunförsvaret innehåller avdödade vacciner ofta tillsatser, så kallade adjuvanser. Dessa består ofta av aluminiumföreningar, dock i så små mängder att det normalt inte finns någon risk för reaktioner. Poliovaccinet IPV är ett exempel på ett avdödat vaccin.

Vaccinationsprogram och flockimmunitet

De allmänna vaccinationsprogram vi haft i Sverige sedan 40-talet har lett till att många sjukdomar helt har försvunnit hos oss. Det beror på det som kallas flockimmunitet - att en så stor del av befolkningen blir immun att sjukdomen får allt svårare att sprida sig och till sist dör ut. Att sjukdomarna inte finns i Sverige innebär dock inte att de är utrotade. Alla de sjukdomar vi vaccinerar mot i Sverige finns kvar i andra länder där man inte har vaccinationsprogram eller där många väljer att inte vaccinera sig.

Så länge vi fortsätter att vaccinera våra barn i Sverige kommer vi att ha kvar flockimmunitet mot många svåra sjukdomar. Men om allt färre vaccinerar sig kommer dessa sjukdomar att komma tillbaka. På flera håll i Europa och faktiskt även i Sverige har vi till exempel redan sett lokala utbrott av mässling, vilket beror på att andelen vaccinerade i dessa områden varit för lågt. Vaccinering är alltså både ett sätt att skydda sina barn och att skydda befolkningen i stort, särskilt de som av en eller annan anledning inte kan vaccinera sig, till exempel på grund av ålder eller nedsatt immunförsvar.


Senast uppdaterad: 25 september 2020
Granskare: Somayeh Satarvandi, Leg. sjuksköterska


Våra vaccinationsmottagningar finns nära dig

25 Sep 2020